8 (800) 505-04-75

ACORDUL UTILIZATORULUI


“Sistemul YCLIENTS” (denumit în continuare YCLIENTS) își oferă posibilitățile funcționale pe bază de taxe. Tarifele pot fi găsite la https://www.yclients.com/ro/info/pricing. Utilizând YCLIENTS, sunteți de acord cu termenii Acordului de utilizare de mai jos.

1. Norme generale

1.1. Prezentul Acord de utilizare (denumit în continuare "Acord") definește termenii generali de utilizare a software-ului YCLIENTS pe site-ul din rețeaua Internet la adresa: yclients.com (denumit în continuare "YCLIENTS"), precum și drepturile și obligațiile Utilizatorului și ale Licențiatorului. Prezentul Acord se aplică și relațiilor legate de drepturile și interesele terților care nu sunt utilizatori YCLIENTS, dar ale căror drepturi și interese pot fi afectate de acțiunile Utilizatorilor YCLIENTS.

1.2. Prezentul Acord constituie un acord între Utilizator și Licențiator cu privire la procedura de utilizare a YCLIENTS și a serviciilor sale și înlocuiește orice acorduri anterioare care au fost sau ar fi avut loc între Utilizator și Licențiator, indiferent de forma prin care au fost încheiate astfel de acorduri.

1.3. YCLIENTS își oferă posibilitățile funcționale pe bază de taxe. Tarifele pot fi găsite la https://www.yclients.com/ro/info/pricing. Utilizarea YCLIENTS în mod gratuit este permisă în cazurile stabilite de Licențiator. Licențiatorul are dreptul să introducă și (sau) să stabilească orice restricții asupra funcționalității YCLIENTS, utilizate în mod gratuit.

1.4. Prezentul Acord este un acord juridic obligatoriu între Utilizator și Licențiator, al cărui obiect al Licențiatorului este de a acorda Utilizatorului dreptul de utilizare în condițiile unei licențe simple (neexclusive) YCLIENTS în conformitate cu posibilitățile sale funcționale, în măsura specificată de Licențiator, precum și prestarea altor servicii conexe și furnizarea altor servicii (în continuare denumite Servicii). Pe lângă prezentul Acord, acordul dintre Utilizator și Licențiator include toate celelalte documente care reglementează furnizarea de Servicii și sunt înregistrate în secțiunile relevante ale YCLIENTS.

1.5. Utilizatorul este obligat să citească prezentul Acord în întregime înainte de a se înregistra la YCLIENTS. Înregistrarea Utilizatorului în YCLIENTS înseamnă acceptarea completă și necondiționată de către Utilizator a acestui Acord de utilizare, în conformitate cu articolul 438 din Codul civil al Federației Ruse.

1.6. Prezentul Acord poate fi modificat și / sau completat de Licențiator în mod unilateral, fără nicio notificare specială pentru Utilizator. Prezentul Acord este un document deschis și public.

1.7. Utilizatorul este obligat să verifice în mod regulat condițiile prezentului Acord pentru a cunoaște modificarea și / sau completarea acestora. Utilizarea continuă a YCLIENTS de către Utilizator după efectuarea modificărilor și (sau) completărilor la prezentul Acord înseamnă acceptarea și consimțământul Utilizatorului la toate aceste schimbări și (sau) completări.

1.8. Nici o poziție din prezentul Acord nu oferă Utilizatorului dreptul de a utiliza numele companiei, mărcile comerciale, nume de domeniu și rezultatele activității intelectuale utilizate în YCLIENTS, cu excepția cazului în care această utilizare este permisă cu acordul scris și prealabil al Licențiatorului.

1.9. La înregistrare, Utilizatorul este de acord cu prezentul Acord și își asumă drepturile și obligațiile prevăzute în acesta referitoare la utilizarea și funcționarea YCLIENTS.

1.10. Acceptând prezentul Acord, Utilizatorul își confirmă consimțământul pentru prelucrarea de către Licențiator a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului furnizate de Utilizator la înregistrare, precum și postate de către Utilizator în mod voluntar în YCLIENTS.

1.11. Utilizatorul are dreptul de a încheia un Contract de licență separat cu Licențiatorul pentru utilizarea YCLIENTS fără restricții, stabilite pentru utilizarea YCLIENTS în versiunea gratuită.

2. Termeni de bază

2.1. Program - un program de calculator „Sistem YCLIENTS” în ansamblu, precum și componentele sale, care este un set obiectiv de date și comenzi, inclusiv textul sursă, baza de date, lucrările audio-vizuale incluse de Licențiator în conținutul programului, precum și orice documentație pentru utilizarea sa.

2.2. Utilizarea Programului - utilizarea posibilităților funcționale și (sau) a reproducerii unei singure copii a Programului prin instalarea și / sau lansarea acestuia în modul specificat de documentația (tehnică) a utilizatorului, Contractul de licență și prezentul Acord.

2.3. Licențiator - persoană juridică creată în conformitate cu legislația Federației Ruse - SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "YCLIENTS", CUI 5157746100716, IDNP / Motivul declarației 7708274185/771501001, adresa (locația): 127018, Moscova, str. Obraztsova, 4, Clădirea 1.

2.4. Licențiat - orice persoană fizică sau juridică care are dreptul să utilizeze Programul în interesul său, în conformitate cu cerințele legislației Federației Ruse, a Contractului de licență și a prezentului Acord.

2.5. Contractul de licență - un document pe baza căruia Licențiatorul (sau o altă persoană care are drepturile corespunzătoare) i-a furnizat Licențiatului Programul pentru utilizarea sa în condițiile prezentului Acord. Documentul menționat va fi executat într-o formă scrisă simplă, în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 434 alineatul (3) din Codul civil al Federației Ruse (de către Licențiat, care a primit o propunere scrisă de la Licențiator pentru a încheia un contract - o ofertă, acțiuni pentru îndeplinirea condițiilor contractului specificate în ofertă - plata sumei respective), sau din dorința Licențiatului - sub forma unui document semnat de ambele părți. În ultimul caz, Licențiatul asigură din partea sa procesarea pe un purtător de hârtie, semnarea și trimiterea către Licențiator la adresa poștală specificată în Contractul de licență, două copii ale Contractului de licență, al cărui text este postat de Licențiator pe Internet la https://www.yclients.com/ro/info/licence-agreement. Licențiatorul trimite o copie a Contractului de licență semnat, în scrisoarea de răspuns. De asemenea, este posibilă semnarea documentului în mod electronic utilizând software-ul și capacitățile tehnice utilizate de Licențiator și Licențiat, în conformitate cu articolul 160 alineatul (1) și articolul 434 alineatul (2) din Codul civil al Federației Ruse.

2.6. Tipul licenței - plan tarifar ales de Licențiat din lista postată de Licențiator pe Internet la https://www.yclients.com/ro/info/pricing.

2.7. Utilizator - Licențiatul sau orice altă persoană fizică care, în numele și / sau cu caz de drept al Licențiatului, folosește efectiv Programul.

2.8. Utilizator autorizat - Utilizator înregistrat de către Licențiat în Program și autorizat cel puțin o dată în el.

2.9. Cont de Utilizator - înregistrare în sistemul Licențiatorului și / sau în Programul care stochează date, ce permit identificarea și autorizarea Utilizatorului.

2.10. Înregistrare - o acțiune care vizează crearea unui Cont de Utilizator. Înregistrarea Utilizatorului în YCLIENTS este gratuită și voluntară. La înregistrarea în YCLIENTS, Utilizatorul este obligat să furnizeze Licențiatorului informațiile necesare, veridice și actuale. Utilizatorul este responsabil pentru veridicitatea, actualitatea, completitudinea informației furnizate la înregistrare, pentru puritatea acesteia din revendicările terților și respectarea legislației Federației Ruse.

2.11. Autorizare - permisiunea acordată de Licențiator Utilizatorului de a-și accesa Contul Personal, care se realizează prin analizarea informațiilor contului sub forma unei combinații unice de nume de utilizator și parolă, introduse de Utilizator pe pagina de autorizare YCLIENTS și prin verificarea respectării informațiilor conținute în Contul de Utilizator.

2.12. Contul Personal al Utilizatorului - o secțiune specializată, închisă a YCLIENTS, accesibilă Utilizatorului Autorizat după Înregistrare și Autorizare și destinată gestionării de către Utilizator a YCLIENTS și a setărilor acestuia. Pentru a intra în Contul Personal al Utilizatorului, se folosește numele unic de utilizator și parola, primite de Utilizator la Înregistrare în conformitate cu pct. 8.4. din prezentul Acord.

2.13. Pagina Personală a Utilizatorului - o secțiune specială statistică separată a YCLIENTS, care conține informații despre Licențiat și activitățile sale, inclusiv informații despre serviciile și (sau) prețurile pentru serviciile furnizate de Licențiat, fotografii și videoclipuri, date de contact ale Licențiatului. Selectarea informațiilor postate de Licențiat pe Pagina Personală a Utilizatorului se face de către Licențiat în mod individual și nu vor fi supuse unui acord prealabil cu Licențiatporul.

2.14. Serviciul de înregistrare - o combinație de mijloace software-hardware YCLIENTS, care afișează în YCLIENTS în timp real informații despre persoanele care și-au exprimat dorința de a utiliza serviciile furnizate de Licențiat.

2.15. Promoție - o promoție publicitară efectuară de către Licențiat pentru a-și promova serviciile cu ajutorul YCLIENTS.

2.16. Baza de clienți – informații structurate într-un mod specific despre persoanele care și-au exprimat dorința de a utiliza serviciile furnizate de Licențiat, precum și informații despre consumul de servicii furnizate de Licențiat, introduse de Utilizator în YCLIENTS.

2.17. Billing - o secțiune din Contul Personal al Utilizatorului care conține informații despre validitatea Licenței, tarifele și volumul serviciilor accesibile pentru Utilizator.

2.18. Înregistrarea online - procesul prin care, cu ajutorul interfeței speciale YCLIENTS postată pe site sau alte resurse online ale Licențiatului, orice persoană care dorește să utilizeze serviciile furnizate de Licențiat face o cerere despre intenția de a utiliza aceste servicii. Rezultatul Înregistrării Online este transferul către Licențiat a informațiilor despre ora, data, serviciul și datele de contact, introduse în interfața specială YCLIENTS postată pe site-ul web al Licențiatului sau alte resurse online de către o persoană care dorește să utilizeze serviciile oferite de Licențiat.

2.19. Asistență tehnică - activități întreprinse de Licențiator în limitele și volumul stabilit de acesta pentru a asigura funcționarea Programului, inclusiv suport informativ-consultativ acordat Licențiaților cu privire la utilizarea Programului.

2.20. Programul de loialitate - un set de reduceri (discounturi), precum și bonusuri și alte privilegii furnizate de Licențiator Licențiatului, informații despre care sunt postate de Licențiator pe Internet la https://www.yclients.com/ro/info/pricing.

2.21. Servicii - servicii furnizate în afara domeniului de aplicare a Contractului de licență pe lista postată de Licențiator pe Internet la https://www.yclients.com/ro/info/service-agreement, care poate fi accesat de Utilizator prin utilizarea interfeței Programului. Procedura de acordare a accesului la Servicii este stabilită printr-un acord separat.

3. Obiectul acordului

3.1. Licențiatorul acordă Licențiatului dreptul de utilizare a Programului (o licență simplă (neexclusivă), în limitele posibilităților funcționale, prin reproducerea Programului (conexiunea la Program prin Internet), exclusiv pentru utilizarea independentă de către Licențiat fără drept de sublicență către terți.

3.2. Prezentul Acord este încheiat înainte sau nemijlocit în momentul începerii utilizării Programului și este valabil pe toată durata de utilizare a acestuia de către Licențiat în termenul dreptului de autor asupra acestuia, cu condiția ca Licențiatul să respecte în mod corespunzător condițiile prezentului Acord.

3.3. Licențiatorul acordă Licențiatului dreptul de a utiliza Programul fără restricții pe teritoriu, în maniera și condițiile prevăzute de legislația Federației Ruse, Contractul de licență și prezentul Acord.

3.4. Suma, procedura și condițiile de plată de către Licențiat a remunerației pentru utilizarea Programului sunt stabilite prin Contractul de licență.

4. Drepturi de autor și mărci comerciale

4.1. Programul este rezultatul activității intelectuale și obiectul dreptului de autor (Program informatic), care este reglementat și protejat de legislația Federației Ruse privind proprietatea intelectuală și normele de drept internațional.

4.2. Algoritmii Programului și codurile sursă ale acestuia (inclusiv părțile acestuia) sunt un secret comercial al Licențiatorului. Orice utilizare a lor sau a Programului, cu încălcarea termenilor prezentului Acord și (sau) a Contractului de licență este considerată o încălcare a drepturilor Licențiatorului și prezintă motive suficiente pentru a priva Utilizatorul de drepturile acordate în temeiul prezentului Acord.

4.3. Prezentul Acord nu oferă Licențiatului dreptul de proprietate a Programului și componentelor sale, ci doar dreptul de a utiliza Programul și componentele acestuia în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul Acord și în Contractul de licență.

4.4. Licențiatorul garantează că are toate drepturile necesare asupra Programului pentru a-l furniza Licențiatului, inclusiv documentația pentru Program.

4.5. Prezentul Acord nu oferă Licențiatului niciun drept de a utiliza mărci comerciale și mărci de servicii ale Licențiatorului și / sau afiliații acestuia.

4.6. Licențiatul nu are dreptul sub nici o formă să șteargă sau să facă puțin observabile informațiile și datele despre drepturile de autor, drepturile mărcilor de produs, mărcilor de servicii, brevete, specificate în Program.

4.7. Licențiatul nu are dreptul de a copia, distribui Programul și componentele sale sub nicio formă, inclusiv sub forma codului de sursă, în niciun fel, inclusiv pentru arendare, utilizare gratuită sau pentru închiriere.

4.8. Licențiatul nu are dreptul de a utiliza Programul în niciun fel, dacă o astfel de utilizare contravine sau încalcă prezentul Acord, Contractul de licență sau legile Federației Ruse.

4.9. Responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor de autor se face în conformitate cu legislația Federației Ruse.

5. Condițiile de utilizare a Programului și restricțiile

5.1. Licențiatului i se acordă dreptul la Înregistrare în limitele prezentului Acord.

5.2. Licențiatorul nu oferă Licențiatului servicii de telecomunicație, nu îi asigură accesul la sistemele informatice ale rețelelor de informații și telecomunicații, inclusiv la Internet și nu desfășoară activități pentru primirea, procesarea, stocarea, transmisia, livrarea de mesaje telecomunicaționale.

5.3. Licențiatul are dreptul să plaseze în Program datele care îi aparțin, în limitele pezentului Acord, Contractului de licență și în conformitate cu Tipul de licență ales, dacă acest lucru nu încalcă prezentul Acord, Contractul de licență și legislația Federației Ruse.

5.4. Licențiatul are dreptul să modifice, adăuge sau șterge fișierele de Program numai în cazurile prevăzute de legislația Federației Ruse cu privire la drepturile de autor.

5.5. Licențiatul nu are dreptul de a utiliza Programul în niciun fel dacă o astfel de utilizare contravine sau încalcă legile Federației Ruse.

5.6. În cazul nerespectării oricăreia dintre prevederile prezentului Acord, Licențiatul își va pierde dreptul de a actualiza Programul și Asistența tehnică, fără nici o notificare din partea Licențiatorului.

6. Cesiunea (transferul) drepturilor la Program

6.1. Licențiatul are dreptul de a atribui (transfera) toate drepturile și obligațiile sale în temeiul prezentului Acord unei alte persoane o singură dată, doar cu condiția de a primi în prealabil acordul în scris al Licențiatorului. Dreptul de cesiune (transfer) nu este acordat Licențiaților care au obținut drepturile de a utiliza Programul ca urmare a unei cesiuni (transfer) similare.

6.2. Cesiunea (transferul) drepturilor în temeiul prezentului Acord nu poate fi făcută indirect sau prin intermediul unei terțe părți.

6.3. Cesiunea (transferul) drepturilor și obligațiilor se face numai cu condiția ca noul Licențiat să fie de acord complet și necondiționat cu toți termenii și condițiile prezentului Acord și a Contractului de licență.

6.4. Licențiatul furnizează Licențiatorului date complete despre noul Licențiat pentru reînregistrarea Programului pe numele lui, în conformitate cu prezentul Acord.

70. Tipuri de licențe

7.1. Licențiatul are dreptul, fără a plăti taxa de remunerație, să utilizeze Programul în limitele licenței pentru familiarizare (versiunea de probă) pentru o perioadă limitată de timp, determinată de termenii și condițiile stabilite la momentul Înregistrării de către Licențiator și afișate pe pagina de Internet la https://www.yclients.com/ro/info/pricing.

7.2. Licențiatul are dreptul să aleagă Tipul de licență corespunzător din lista pe care Licențiatorul a postat-o ​​pe Internet la https://www.yclients.com/ro/info/pricing.

7.3. Tipul de licență ales de Licențiat este determinat de Contractul de licență.

7.4. Termenul de valabilitate al licenței, determinat în conformitate cu Tipul de licență, începe în ziua următoare a zilei încheierii Contractului de licență.

7.5. Licențiatul are dreptul să modifice Tipul de licență în orice moment pe toată perioada de valabilitate a licenței specificate în Contractul de licență. În acest caz:

7.5.1. Perioada de valabilitate a licenței achiziționate va fi crescută cu perioada licenței curente plătite, dar nefolosite, ținând cont de valoarea tarifară a noii licențe.

7.5.2. Nu există nicio recalculare a costului și a rambursării remunerației plătite prin Contractul de licență la achiziționarea licenței curente.

7.6. La expirarea licenței, utilizarea în continuare a Programului de către Licențiat poate fi restricționată de Licențiator, iar Contul Utilizatorului poate fi blocat.

7.7. Licențiatorul poate modifica unilateral Tipurile de licențe prin publicarea unei noi liste a acestora pe Internet la https://www.yclients.com/ro/info/pricing. Tipurile de licențe modificate în această ordine se aplică în Acordurile de licență încheiate de la data publicării informațiilor relevante (modificate) despre Tipurile de licențe pe pagina de mai sus pe Internet. Modificările Tipurilor de licență din această ordine nu constituie un temei pentru modificarea în Acordurile de licență încheiate înainte de data publicării de către Licențiator a informațiilor despre modificarea Tipurilor de licență.

8. Procedura de utilizare a Programului

8.1. Înregistrare.

8.1.1. Pentru a utiliza Programul, Licențiatul trebuie să se supună unei proceduri de înregistrare, care va duce la crearea unui Cont de Utilizator unic pentru Licențiat.

8.1.2. Înregistrarea este efectuată de către Licențiat în mod independent, completând formularul de înregistrare disponibil pe Internet la https://www.yclients.com/ro/onboarding/first.

8.1.3. Înregistrarea în YCLIENTS este gratuită și voluntară.

8.1.4. La Înregistrarea în YCLIENTS, Utilizatorul este obligat să furnizeze Licențiatorului informațiile necesare veridice și actualizate.

8.1.5. Utilizatorul nu va avea dreptul să efectueze Înregistrarea în numele sau în locul altei persoane, cu excepția cazului în care Utilizatorul are puterile necesare, emise în conformitate cu legislația stabilită a Federației Ruse, pentru a-i permite efectuarea Înregistrării în numele unei terțe părți.

8.1.6. Utilizatorul este responsabil pentru veridicitatea, relevanța, completitudinea informațiilor și respectarea legislației Federației Ruse, furnizate la Înregistrare și puritatea acestora din revendicările terților. Dacă Utilizatorul furnizează informații incorecte sau dacă Licențiatorul are motive să creadă că informațiile furnizate de acesta sunt incomplete sau inexacte, Licențiatorul are dreptul de a bloca sau șterge Contul de Utilizator creat de Licențiat și de a interzice Licențiatului să folosească Programul.

8.2. La Înregistrare, Utilizatorul are dreptul, în condițiile unei licențe simple (neexclusive), să utilizeze Programul și să utilizeze Serviciile, în măsura specificată de Licențiator și Contractul de licență.

8.3. Pentru a adăuga Utilizatori Autorizați, trebuie să fie înregistrați în Contul Personal a Utilizatorului completând formularul corespunzător. Numărul de Utilizatori Autorizați este determinat pe baza Tipului de licență.

8.4. După Înregistrare, Licențiatorul direcționează Licențiatului pe adresa de e-mail și (sau) numărul de telefon mobil (prin SMS) specificat la Înregistrare, numele de utilizator și parola care pot fi folosite de Utilizator în timpul Autorizării. Apoi, Utilizatorul are dreptul de a schimba numele de utilizator și / sau parola, utilizând interfața corespunzătoare a Programului. În acest caz, Utilizatorul este singurul responsabil pentru securitatea (rezistența la ghicire) a numelui de utilizator și / sau a parolei pe care a ales-o.

8.4.1. Utilizatorul nu are dreptul să transmită către terți numele de utilizator și parola, primite de la Licențiator la Înregistrare sau să le modifice independent utilizând interfața de Program corespunzătoare.

8.4.2. Utilizatorul poartă responsabilitatea deplină pentru securitatea și confidențialitatea numelui de utilizator și a parolei, alegând independent modul de păstrare a acestora. Utilizatorul pe hardware-ul pe care îl utilizează poate permite stocarea numelui de utilizator și / sau a parolei (inclusiv utilizarea cookie-urilor) pentru autorizarea automată ulterioară în YCLIENTS.

8.4.3. Cu excepția cazului în care Utilizatorul dovedește altfel, orice acțiuni efectuate folosind numele de utilizator și parola, primite la Înregistrare de la Licențiator sau modificarea lor individuală în interfața respectivă a Programului, vor fi considerate a fi făcute de către Utilizatorul respectiv. În caz de acces neautorizat la numele de utilizator și parola specificate și (sau) Contul Personal al Utilizatorului și (sau) Pagina Personală a Utilizatorului, precum și în cazul distribuției numelui de utilizator și a parolei specificate, încălcarea sau suspiciunea de încălcare a confidențialității acestuia, Utilizatorul este obligat să informeze imediat Licențiatorul cu privire la acest fapt prin orice mijloace disponibile. Acțiunile din Program care se desfășoară după ce Licențiatorul a primit un astfel de mesaj nu vor fi recunoscute ca fiind săvârșite de către Utilizator.

8.4.4. Licențiatorul are dreptul de a impune restricții (inclusiv interzicerea) utilizării anumitor nume de utilizator, precum și de a stabili cerințe pentru nume de utilizator și parolă (lungime, caractere valabile etc.).

8.5. În scopuri de securitate, Utilizatorul este obligat singur să iasă într-un mod sigur din Contul său de Utilizator (butonul „Ieșire”), la sfârșitul fiecărei sesiuni de lucru cu Programul. Licențiatorul nu este responsabil pentru eventualele pierderi de date, precum și pentru alte consecințe de orice natură care pot apărea din cauza încălcării de către Utilizator a prevederilor acestei părți din prezentul Acord.

8.6. Utilizatorul este singurul responsabil pentru acțiunile sale legate de utilizarea YCLIENTS și Servicii în conformitate cu legislația Federației Ruse. În cazul în care Licențiatorul descoperă încălcarea de către Utilizator a prezentului Acord, a legislației Federației Ruse, a Contractului de licență, Licențiatorul are dreptul să blocheze accesul Utilizatorului la YCLIENTS.

8.7. La utilizarea Programului și Servicii, Utilizatorul este obligat:

8.7.1. Să respecte prevederile legislației Federației Ruse, a prezentului Acord, a Contractului de licență și a altor documente postate de Licențiator în YCLIENTS.

8.7.2. Să folosească Programul, Serviciile numai în scopuri legale și moduri legale, în conformitate cu legislația Federației Ruse.

8.7.3. Să nu postați informații și obiecte în YCLIENTS (inclusiv link-uri către acestea) care pot încălca drepturile și interesele altor persoane.

8.7.4. Să păstreze confidențialitatea și să nu dezvăluie altor Utilizatori și terți date personale care i-au fost aduse la cunoștință în rezultatul comunicării cu alți Utilizatori și altei utilizări a YCLIENTS (inclusiv, dar fără a se limita la, adresele din sistemul de adrese al Federației Ruse, numerele de telefon, adresele de e-mail, numere ICQ, datele din pașaport, informații bancare) și informații privind confidențialitatea altor utilizatori și terți fără permisiunea prealabilă scrisă a acestora din urmă.

8.7.5. La utilizarea Înregistrării online, să plaseze pe site sau alte resurse online, pe care este poziționată interfața specială YCLIENTS, cu ajutorul căreia se realizează Înregistrarea online, a informațiilor despre regulile de utilizare a acestui serviciu, inclusiv informațiile despre procedura, metodele și scopurile procesării, utilizării, transmiterii, stocării și păstrării datelor cu caracter personal ale terților, obținute ca urmare a Înregistrării online. Licențiatul este responsabil pentru pregătirea și plasarea acestor reguli.

8.7.6. La utilizarea Înregistrării online, să asigure un anumit nivel de protecție a datelor cu caracter personal ale terților, care ajung la Utilizator ca urmare a Înregistrării online, nivel determinat de legislația Federației Ruse. Să nu permită utilizarea acestor date cu caracter personal cu încălcarea regulilor stabilite de legislația Federației Ruse.

8.7.7. Să asigure actualitatea adresei de e-mail și / sau numărului de telefon utilizat în calitate de nume de utilizator la Autorizare.

8.8. La utilizarea Programului și Servicii, Utilizatorului i se interzice:

8.8.1. Să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să folosească altfel orice informație care amenință, discreditează, jignește, dăunează onoarei sau demnității, sau reputației afacerii, sau încalcă confidențialitatea altor utilizatori sau terți.

8.8.2. Să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să folosească altfel orice informație care încalcă drepturile minorilor.

8.8.3. Să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să folosească altfel orice informație care este vulgară sau obscenă, conține un limbaj obscen, conține imagini și texte pornografice, conține scene de sex la care sunt implicați minori.

8.8.4. Să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să folosească altfel orice informație care conține scene de violență, inclusiv comportamentul inuman cu animalele.

8.8.5. Să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să folosească altfel orice informație care conține o descriere a mijloacelor și metodelor de sinucidere, orice incitare la comiterea acestora.

8.8.6. Să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să folosească altfel orice informație care promovează și (sau) stimulează ura rasială, religioasă, etnică sau dușmănia, care promovează fascismul sau ideologia superiorității rasiale.

8.8.7. Să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să folosească altfel orice informație care conține material extremist.

8.8.8. Să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să folosească altfel orice informație care promovează activitatea infracțională sau conține sfaturi, instrucțiuni sau îndrumări pentru comiterea activității infracționale.

8.8.9. Să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să folosească altfel orice informație cu acces restricționat, incluzând, dar fără a se limita la, secretul de stat și comercial, informații privind confidențialitatea terților.

8.8.10. Să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să folosească altfel orice informație care conține publicitate sau descrie atractivitatea consumului de droguri, inclusiv fișiere sonore care afectează creierul uman din cauza bătăilor binaurale, informații despre distribuția acestor substanțe (inclusiv fișiere sonore), rețetele de pregătire și sfaturile pentru utilizarea lor.

8.8.11. Să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să folosească altfel orice informație care poartă un caracter fraudulos.

8.8.12. Să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să folosească altfel orice informație care încalcă alte drepturi și interese ale cetățenilor și persoanelor juridice sau cerințelor legislației Federației Ruse.

8.8.13. Ilegal să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să folosească altfel proprietatea intelectuală a Licențiatorului, a Utilizatorilor, a terților.

8.8.14. Să posteze orice alte informații pe care Licențiatorul le consideră nedorite, nu corespund scopurilor de utilizare în YCLIENTS, încalcă interesele Utilizatorilor sau din alte motive nu se dorește plasarea în YCLIENTS.

8.8.15. Să utilizeze software-ul și să efectueze acțiuni menite să perturbe funcționarea normală a YCLIENTS, a serviciilor sale, a Servicii.

8.8.16. Să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau altfel să folosească viruși, troieni și alte programe dăunătoare.

8.8.17. Să utilizeze scripturi (programe) automatizate fără permisiunea scrisă și prealabilă a Licențiatorului pentru a colecta informații în YCLIENTS și (sau) interacționa cu YCLIENTS, serviciile sale, Serviciile.

8.8.18. În orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la, prin înșelăciune, abuz de încredere, spargere, să încerce să obțină acces la numele de utilizator și parola altui Utilizator.

8.8.19. Să efectueze în mod ilegal (inclusiv cu încălcarea normelor stabilite de legislația Federației Ruse) colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale altor persoane.

8.8.20. Să exercite (inclusiv să încerce de a obține) acces la careva Servicii prin alt mod decât prin YCLIENTS (interfața oferită de Licențiator), cu excepția cazului în care aceste acțiuni au fost expres și preautorizate de către Utilizator în baza Acordului de licență sau a unui alt acord separat cu Licențiatorul.

8.8.21. Să reproducă, să dubleze, să copieze, să vândă, să tranzacționeze și să revândă Serviciile în anumite scopuri, cu excepția cazurilor în care astfel de acțiuni au fost expres și preautorizate de către Utilizator în conformitate cu Contractul de licență sau cu alt acord separat cu Licențiatorul.

8.8.22. Să utilizeze Programul, YCLIENTS, Serviciile pentru distribuirea în masă a mesajelor electronice și a altor mesaje de natură comercială, publicitară și de altă natură, neacordate (nesolicitate) de către destinatarul informațiilor. Interdicția specificată nu include distribuirea informațiilor cu acordul destinatarului, dacă este posibil să refuze primirea acestor informații în viitor.

8.9. Utilizatorulul este responsabil pentru orice informație pe care o plasează în Program, o comunică altor Utilizatori și terților, precum și pentru orice interacțiune cu alți Utilizatori și terți.

8.10. Utilizatorului este responsabil pentru acțiunile sale în legătură cu crearea și plasarea informațiilor în YCLIENTS, în conformitate cu legislația Federației Ruse.

8.11. Licențiatorul nu va fi răspunzător pentru încălcarea prezentului Acord de către Utilizator și își rezervă dreptul la discreția sa, precum și la primirea informațiilor de la alți Utilizatori sau terți cu privire la încălcarea de către Utilizator a prezentului Acord, de a modifica (modera) și / sau șterge orice informație postată de Utilizator care încalcă interdicțiile stabilite prin prezentul Acord, suspendarea, restricționarea sau încetarea accesului Utilizatorului la toate sau la oricare dintre secțiunile sau serviciile din YCLIENTS în orice moment, din orice cauză fără explicarea motivelor, cu sau fără notificare prealabilă, fără a răspunde pentru daunele care pot fi aduse Utilizatorului ca urmare a astfel de acțiuni.

8.12. Licențiatorul are dreptul să suspende, să limiteze sau să înceteze accesul Utilizatorului la YCLIENTS sau la orice Serviciu, fără explicații. Licențiatorul nu răspunde pentru blocarea sau ștergerea temporară a informațiilor în temeiul prezentului Acord sau pentru ștergerea Contului de Utilizator.

8.13. Ștergerea Contului de Utilizator.

8.13.1. Licențiatorul are dreptul de a bloca și de a șterge Contul de Utilizator al Licențiatului, inclusiv tot conținutul, fără explicații, în cazul încălcării termenilor prezentului Acord. Din acel moment, nu este posibilă restabilirea Contului de Utilizator, a informațiilor legate de acesta, precum și accesul la Program folosind Contul de utilizator șters.

8.13.2. În caz de dezacord al Utilizatorului cu prezentul Acord sau actualizarea acestuia, efectuată în modul prevăzut de clauza 13.4. din prezentul Acord, Utilizatorul este obligat să refuze folosirea Programului, informând Licențiatorul în orice mod disponibil. La primirea unei astfel de notificări, Licențiatorul poate bloca și / sau șterge Contul de Utilizator al Licențiatului, inclusiv întregul conținut. Din acel moment, nu este posibilă restabilirea Contului de Utilizator, a informațiilor legate de acesta, precum și accesul la Program folosind Contul de utilizator șters.

8.14. Licențiatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând designul în YCLIENTS, conținutul acestuia, lista serviciilor și Servicii, pentru a schimba sau suplimenta scripturile, software-ul și alte obiecte utilizate sau stocate în YCLIENTS, orice aplicații server cu sau fără o notificare prealabilă pentru Utilizator.

8,15. Licențiatorul are dreptul de a furniza Utilizatorului informații despre dezvoltarea YCLIENTS și serviciile sale, Serviciile, precum și de a promova propriile activități și servicii.

8.16. Licențiatorul asigură confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal atunci când sunt procesate de Utilizator cu ajutorul YCLIENTS:

8.16.1. Oferind acces la YCLIENTS prin protocolul HTTPS sau vreun analog, care asigură un nivel de securitate echivalent.

8.16.2. Printr-o protecție antivirus a serverului (serverelor) care găzduește YCLIENTS, folosind un software antivirus standard utilizat în mod obișnuit pentru protejarea serverelor de acest tip.

8.16.3. Folosind un firewall care permite trecerea doar a traficului de rețea necesar pentru utilizarea și mentenanța a YCLIENTS.

8.16.4. Prin înregistrarea informațiilor privind Autorizarea Utilizatorului și ieșirea Utilizatorului din YCLIENTS.

9. Restricții privind utilizarea Programului

9.1. Utilizatorul nu are dreptul să efectueze acțiuni care pot implica:

9.1.1. Tulburarea funcționării echipamentelor și rețelei Licențiatorului.

9.1.2. Tulburarea funcționării Programului sau limitarea posibilităților altor Utilizatori de a utiliza Programul.

9.1.3. Acces neautorizat la Program, precum și la informațiile, resursele de calcul informațional și de rețea ale Licențiatorului.

9.1.4. Cauzarea daunelor sau amenințarea terților cu pagube, inclusiv prin postarea de informații și link-uri către resursele de rețea, al căror conținut este contrar legislației Federației Ruse.

9.2. Utilizatorul nu are voie să modifice Programul, YCLIENTS, designul și aspectul acestora.

9.3. Licențiatul asigură în mod independent disponibilitatea echipamentelor care îndeplinesc cerințele tehnice pentru utilizarea Programului și accesul la Internet.

9.4. Utilizatorul garantează că are toate drepturile necesare asupra tuturor datelor, programelor de calculator sau serviciilor utilizate de acesta în legătură cu utilizarea Programului și că astfel de acțiuni nu încalcă drepturile terților.

9.5. Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze Programul în alt mod decât cele specificate în prezentul Acord, precum și să îl copieze, să îl vândă și să îl revândă sau să îl acceseze, cu excepția cazului în care Utilizatorul a obținut autorizația scrisă prealabilă a Licențiatorului.

10. Suport tehnic

10.1. Licențiatorul oferă Asistență tehnică Licențiatului, inclusiv pentru probleme legate de funcționalitatea Programului, caracteristicile de exploatare pe configurațiile standard ale sistemelor de operare, poștă și alte sisteme acceptate în modul și în condițiile specificate în documentația tehnică a acestuia.

10.2. Licențiatul are dreptul să contacteze Licențiatorul pentru Asistență tehnică fără a plăti taxe suplimentare.

10.3. Pentru a oferi Asistență tehnică, Licențiatorul poate solicita Licențiatului să furnizeze informații privind datele contului, caracteristicile echipamentului și alte informații necesare pentru a furniza Asistență tehnică.

11. Garanție și responsabilitate limitată

11.1. Programul, Serviciile, YCLIENTS și serviciile sale, inclusiv toate scripturile, aplicațiile, conținutul și designul, sunt furnizate după principiul „așa cum este”. Licențiatorul nu garantează că toate posibilitățile funcționale ale Programului vor corespunde așteptărilor Licențiatului și pot fi aplicabile unui anumit scop al său. De asemenea, Licențiatorul renunță la orice garanție conform căreia YCLIENTS, Servicii sau servicii pot fi sau nu potrivite pentru scopurile specifice ale Utilizatorului. Licențiatorul nu poate garanta sau promite niciun rezultat specific din utilizarea YCLIENTS, a Servicii și (sau) a serviciilor.

11.2. Licențiatorul nu inițiază și nu controlează postarea de către Utilizator a vreunei informații în timpul utilizării Programului, YCLIENTS, Servicii și serviciilor, nu afectează conținutul și integritatea acestuia și nu știe și nu poate ști la momentul publicării acestor informații care încalcă drepturile și interesele protejate de lege ale terților, tratate internaționale și legislația Federației Ruse.

11.3. Licențiatul este nemijlocit responsabil pentru conținutul datelor create și întreținute de el. Licențiatorul nu exercită un control prealabil asupra conținutului informațiilor postate și (sau) difuzate de Licențiat, cu toate acestea, în cazul în care plasarea și difuzarea acestor informații este contrară legislației Federației Ruse, Licențiatorul are dreptul să blocheze sau să șteargă Contul de Utilizator al Licențiatului și datele relevante, fără niciun avertisment prealabil.

11.4. În niciun caz, Licențiatorul nu va fi răspunzător față de Utilizator sau de terți pentru orice daune indirecte, incidentale, neintenționate, inclusiv profituri ratate sau date pierdute, daune aduse onoarei, demnității sau reputației comerciale rezultate din utilizarea Programului, YCLIENTS, Servicii, conținutului YCLIENTS sau alte materiale pe care Utilizatorul sau alte persoane le-au accesat prin intermediul YCLIENTS, chiar dacă Utilizatorul a avertizat sau a indicat posibilitatea unei astfel de daune.

11.5. Licențiatorul nu va fi răspunzător față de Utilizator pentru daune, pierderi de venituri, profituri, informații sau economii legate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Programul, YCLIENTS, Servicii, inclusiv în cazul notificării prealabile de către Utilizator a posibilității unei astfel de daune sau oricărei cereri de la terți.

11.6. Licențiatorul asigură funcționarea și fiabilitatea Programului, YCLIENTS și se obligă să restabilească în mod oprativ funcționalitatea în caz de defecțiuni și întreruperi tehnice. Licențiatorul nu este responsabil pentru defecțiunile și întreruperile temporare în activitatea Programului, YCLIENTS și pierderea informațiilor cauzate de aceste.

11.7. Licențiatorul nu este răspunzător pentru niciun fel de daune aduse computerului, dispozitivelor mobile ale Utilizatorului sau altei persoane, a oricărui alt echipament sau software, cauzate sau legate de descărcarea și / sau descărcarea materialelor de la YCLIENTS sau de la link-uri localizate pe YCLIENTS.

11.8. Dacă la utilizarea Programului vor fi depistate erori, Licențiatorul va lua măsuri pentru a le corecta în cel mai scurt timp posibil. Termenul exact de eliminare al erorilor specifice poate fi determinat în Contractul de licență, având în vedere că Programul interacționează strâns cu alte programe informatice terțe, sisteme de operare și resurse hardware ale computerelor Licențiatului, iar funcționalitatea și timpul de depanare al Programului nu depind în totalitate de Licențiator.

11.9. În cazul în care Licențiatul efectuează acțiuni interzise de dispozițiile prezentului Acord, Licențiatorul are dreptul de a lua măsuri, fără explicații și orice notificare prealabilă a Licențiatului, pentru a identifica și a preveni astfel de încălcări.

11.10. Licențiatul este răspunzător pentru încălcarea condițiilor prezentului Acord în conformitate cu legislația Federației Ruse.

12. Condiții de prelucrare și utilizare a datelor cu caracter personal

12.1. Acceptând termenii prezentului Acord, Utilizatorul, în conformitate cu Legea Federală din 27 iulie 2006 nr. 152-LF „Cu privire la datele cu caracter personal”, acționând liber, din propria voință și în interesul său, își exprimă consimțământul pentru furnizarea datelor sale personale, inclusiv numele, prenumele,patronimicul, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, regiunea, orașul, organizația, funcția, care urmează să fie procesate de către Licențiator.

12.2. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal de către Licențiator sunt:

12.2.1. De a oferi Utilizatorului dreptul de a utiliza Programul, YCLIENTS, Servicii.

12.2.2. De a trimite către Utilizator a notificărilor privind utilizarea Programului, YCLIENTS, Servicii.

12.2.3. De a pregăti și de a trimite răspunsurile la solicitările Utilizatorului, inclusiv, fără a se limita la, cererea asistenței tehnice.

12.2.4. De a furniza informații cu privire la activitățile Licențiatorului.

12.2.5. De a trimite informații despre produsele și serviciile Licențiatorului.

12.3. Lista acțiunilor cu datele personale pentru care Utilizatorul își exprimă consimțământul: colectarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, specificarea (actualizarea, modificarea), utilizarea, depersonalizarea, transmiterea către terți pentru scopurile specificate în punctul 12.2 din prezentul Acord, precum și punerea în aplicare a oricărei alte acțiuni prevăzute de legislația Federației Ruse atât în ​​mod neautomatizat, cât și automatizat.

12.4. Licențiatorul se obligă să ia toate măsurile impuse de legislația Federației Ruse pentru a proteja datele personale ale Utilizatorului de accesul sau dezvăluirea neautorizată.

12.5. Precizat în punctele 12.1-12.3 din prezentul Acord, consimțământul este valabil până la momentul retragerii acestuia de către Utilizator, trimițând notificarea corespunzătoare la e-mail-ul Licențiatorului support@yclients.com sau trimițând un astfel de mesaj către angajații Licențiatorului la numărul de telefon 8 (800) 505-04-75. Utilizatorul înțelege și este de acord că, în cazul retragerii acestui consimțământ, este privat de posibilitatea de a utiliza o parte sau toate posibilitățile Programului, YCLIENTS și (sau) Servicii.

12.6. Utilizatorul acceptă să primească de la Licențiator și partenerii săi prin e-mail, adresa pe care o specifică la Înregistrare, mesaje publicitare și de informare despre produsele, serviciile și activitățile legate de produsele Licențiatorului.

13. Acțiunea, modificarea și rezilierea prezentului Acord

13.1. Prezentul Acord este reglementat și interpretat în conformitate cu legile Federației Ruse. Problemele care nu sunt reglementate prin prezentul Acord vor fi supuse soluționării în conformitate cu legislația Federației Ruse, cu excepția cazului în care determinarea legii aplicabile nu este prevăzută de Contractul de licență sau de normele de drept internațional.

13.2. Prezentul Acord intră în vigoare pentru Utilizator din momentul aderării la acesta și este valabil pentru o perioadă nedeterminată.

13.3. Prezentul Acord se aplică tuturor actualizărilor Programului furnizate Licențiatului, cu excepția cazului în care, la actualizarea Programului nu se solicită citirea și acceptarea noului Acord sau a completărilor aduse prezentului Acord.

13.4. Licențiatorul are dreptul de a schimba condițiile prezentului Acord unilateral prin publicarea textului modificat pe Internet la https://www.yclients.com/ro/info/user-agreement.

13.5. Dacă dintr-un motiv sau altul una sau mai multe dintre dispozițiile prezentului Acord vor fi declarate invalide sau fără putere juridică, atunci acest lucru nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte dispoziții din prezentul Acord.

13.6. În cazul în care apar dispute sau dezacorduri legate de punerea în aplicare a prezentului Acord, Utilizatorul și Licențiatorul depun toate eforturile pentru a le rezolva prin negociere. Dacă litigiile nu se rezolvă prin negociere, atunci se vor soluționa în conformitate cu procedura stabilită de legislația Federației Ruse, după locația Licențiatorului, dacă nu este stabilită o altă procedură pentru determinarea legii aplicabile și (sau) locul examinării litigiului, prevăzută de Contractul de licență, legislația Federației Ruse, normele dreptului internațional.

13.7. Licențiatorul are dreptul să rezilieze unilateral acest Acord în caz de încălcare de către Utilizator a termenilor acestui Acord privind utilizarea Programului, YCLIENTS, Servicii.

13.8. La rezilierea prezentului Acord de către oricare parte și din orice motiv, Licențiatorul și Utilizatorul sunt obligați să înceteze complet utilizarea Programului, YCLIENTS, Servicii.

14. Informații despre Licențiator

14.1. Întrebările legate de condițiile prezentului Acord și Asistența tehnică se trimit la adresa de e-mail al Licențiatorului support@yclients.com sau se sună la numărul de telefon 8 (800) 505-04-75.

14.2. Licențiatorul - SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "YCLIENTS", CUI 5157746100716, IDNP / Motivul declarației 7708274185/771501001, adresa (locația): 127018, Moscova, str. Obraztsova, 4, Clădirea 1.

14.3. Datele bancare ale Licențiatorului: BIC: 044525593, Numele băncii: S.A. "ALFA-BANK", Cont: 30101 810 2000 0000 0593, Cont curent: 40702 810 9013 0000 8233

Data publicării: 05.03.2018