AZ ON-LINE IDŐPONTFOGLALÁSI SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

A YCLIENTS HUNGARY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ezúton tájékoztatja a regisztrált felhasználóit (a továbbiakban: „Felhasználó”) a YCLIENTS on-line időpontfoglalási Szolgáltatáshoz (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) kapcsolódóan a felhasználási feltételekről.

Kérjük, hogy a Szolgáltatás használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket (továbbiakban: Felhasználási Feltételek). A Szolgáltatás használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, egyben elfogadja a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a hozzá kapcsolódó összes dokumentumban, különösen az Adatkezelési Szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést, fenntartások vagy kivételek nélkül, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet ezen dokumentumok bármelyik rendelkezésével, úgy kérjük a Felhasználót, hogy ne vegye igénybe a Szolgáltatást.

A Szolgáltatás üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

YCLIENTS HUNGARY Kft.
Székhelye: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 107-115. D. lház. 3. em. 9.
Cégjegyzékszáma: 01-09-302414
Postacíme: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 107-115. D. lház. 3. em. 9.
E-mail cím: info@yclients.hu
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36 1 700 8108

A Szolgáltatás célja, tartalma:

A YCLIENTS on-line időpontfoglalási Szolgáltatás abból a célból jött létre, hogy YCLIENTS rendszerrel előfizetéses szerződéses jogviszonyban álló szolgáltató partnerek („Előfizetők”) által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez időpontot foglalási lehetőséget biztosítson a Felhasználó számára, továbbá a szolgáltató Előfizetőknek lehetőségük van a Felhasználók számára „Vendég profil” létrehozását biztosítani, valamint a Felhasználó erre irányuló külön hozzájárulása esetén értesítések küldését teszi lehetővé.

A Szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy megismerje a YCLIENTS rendszerrel szerződéses jogviszonyban álló Előfizetők által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, és amennyiben szükséges, lehetővé teszi a YCLIENTS Előfizetők ajánlataihoz való hozzáférést is a Felhasználó által megadott paraméterek alapján.

A Felhasználó kizárólag a saját adatait adhatja meg Szolgáltatás igénybe vétele során.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

A Szolgáltatás használata. A szolgáltatás további funkciói:

A Szolgáltatás igénybe vétele során a Felhasználó által megadott személyes adatokat a Szolgáltató által nem kerülnek kereskedelmi célból felhasználására. A Szolgáltatás Felhasználóinak személyes adatainak felhasználása az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően történik.

A Felhasználó YCLIENTS rendszer használatával tudomásul veszi, illetve hozzájárulását adja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően az általa megadott személyes adatainak a YCLIENTS rendszerrel szerződéses jogviszonyban álló Előfizetők általi adatkezeléséhez, illetve a Szolgáltató általi – Előfizetők javára és érdekében végzett – adatfeldolgozáshoz.

A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó egyben kijelenti, hogy

  • 16. életévét betöltötte és cselekvőképes személy,
  • minden esetben valós adatokat és infomációkat ad meg,
  • a Szolgáltatást rendeltetésszerűen és megfelelően használja.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy adott Felhasználó által megadott adatok, információk köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, illetve, hogy az adott Felhasználó a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen, illetve nem megfelelően használja, úgy jogosult az adott Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a szolgáltatásainak használatából kizárni.

A Szolgáltatás használata ingyenes, azonban a használatához folyamatos adatkapcsolat szükséges, melynek díja a Felhasználó adatdíjcsomagjának megfelelő díjazás szerint alakul és amelynek díját a Felhasználó maga fizeti meg.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatásban megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve az üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. A Szolgáltató továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket, amelyről a Felhasználó minden esetben a Szolgáltatásban elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

A Felhasználó rendelkezésére bocsátható az Előfizetők által nyújtott szolgáltatások értékelésének funkciója, valamint az Előfizetőket érintő észrevételek/ visszajelzések, vélemények közzétételének lehetősége. A értékelések és a felhasználói értékelések a Szolgáltatás honlapján nyilvánosan elérhetőek, egyben az Előfizetők oldalain is elérhetőek. Előbbi funkciók használatakor a Felhasználó vállalja, hogy eleget tesz a Szolgáltató által előírt tartalmi követelményeknek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a minősítés / visszajelzés elhelyezését, nyilvánosságra hozatalát, és bármikor törölje / blokkolja a Felhasználó által közzétett minősítést / visszajelzést saját belátása szerint és indokolás nélkül.

A Szolgáltató felelősségi köre, felelősségének kizárása:

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a YCLIENTS rendszerrel szerződéses jogviszonyban álló Előfizetők által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információk tartalmáért, illetve azok naprakész állapotáért, beleértve az Előfizetők által nyújtott szolgáltatások árát, valamint az Előfizetőknél lehetséges előzetes időpontfoglalás hitelességéért és pontosságáért. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, ha Felhasználó bizonyos információkhoz nem jut hozzá a Szolgáltatás használata során.

Az elfogadott Felhasználási feltételeknek megfelelően, a Felhasználó és a YCLIENTS rendszerrel szerződéses jogviszonyban álló Előfizetők közötti, az Előfizetők által nyújtott szolgáltatással összefüggésben álló valamennyi kérdést a Felhasználó közvetlenül az Előfizetőkkel tudja rendezni a Szolgáltató bevonása nélkül.

A Szolgáltató kizárólag a YCLIENTS rendszerrel kapcsolatos technikai kérdésekben tud felvilágosítást adni a Felhasználók részére.

A Szolgáltató a Felhasználók vonatkozásában teljes körűen kizárja a felelősségét a YCLIENTS rendszerrel szerződéses jogviszonyban álló Előfizetők által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben, az ilyen kérdésekben a felelősség kizárólag az Előfizetőket terheli a Felhasználóval szemben az irányadó jogszabályok szerint.

A Szolgáltató minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Szolgáltatás biztonságos üzemeltetése érdekében. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Szolgáltatásban jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik, illetve, hogy a Szolgáltatás működését a Szolgáltatón kívül álló okok befolyásolják, esetleg akadályozzák.

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Szolgáltatásban elérhető információk helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, a válaszadás késlekedése, a válasz elmaradása, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Szolgáltatás használatra alkalmatlan állapota, az adatkapcsolat megszakadása vagy lassulása, illetve a Szolgáltatás nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a Szolgáltatás biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért.

A szellemi tulajdonjog

A Szolgáltatásban elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Szolgáltatás szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok jogosultja a Szolgáltató. A Szolgáltatás tartalmának bármely felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

A Szolgáltatás tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.

Panaszkezelés

A Felhasználó és a YCLIENTS rendszerrel szerződéses jogviszonyban álló Előfizetők közötti, az Előfizetők által nyújtott szolgáltatással összefüggésben álló valamennyi panaszt, a Felhasználó közvetlenül az Előfizetőkkel tudja rendezni a Szolgáltató bevonása nélkül.

A Szolgáltató kizárólag a YCLIENTS rendszerrel kapcsolatos technikai kérdésekben tud felvilágosítást adni a Felhasználók részére.

Jogorvoslat

Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

  • a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

    Békéltető Testület: A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat a Felhasználó.

  • Elérhetőségeket itt találhatnak: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

    Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, úgy a Felhasználó bírósághoz is fordulhatnak.

Online vitarendezés: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, ezen a honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését. A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban, Norvégia, Izland, Liechtenstein él, és a kereskedő székhelye is valamelyik EU-országban, Norvégia, Izland, Liechtenstein található.

Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Szolgáltatásban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, kivéve, ha a módosított Feltételek ellenkezőleg nem rendelkeznek. A Feltételek hatályos változata a következő oldalon található: https://www.yclients.com/info/hu/service-agreement.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint korlátozza a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz (vagy a Szolgáltatás bizonyos funkcióihoz, ha ez technikailag lehetséges), vagy a Felhasználó fiókjához való hozzáférést a jelen Feltételek ismételt megsértése esetén teljesen megakadályozza, vagy más intézkedéseket alkalmazzon a jogszabályi követelményeknek való megfelelés, harmadik személyek jogainak és jogos érdekeinek betartása mellett.

Jelen Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.

A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

Publikáció dátuma: 03.10.2018, Budapest

ELÉRHETŐSÉGEINK
Kérdésed van? Segítünk! Kérj visszahívást és mi a lehető leghamarabb felhívunk!
KERESS MINKET A KÖZÖSSÉGI OLDALAKON IS
A honlap további használatával elfogadja a cookie használatát!. Ha nem ért egyet adatai felhasználásával, kérjük módosítsa keresője beállításait! Elfogadom!