Előfizetői szerződés

YCLIENTS program felhasználási jogaira feljogosító licencia ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a YCLIENTS HUNGARY Kft. (székhelye: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 107-115. D. lház. 3. em. 9., cégjegyzékszáma: 01-09-302414, elérhetőségek: info@yclients.hu; telefonszám: +36 1 700 8108, továbbiakban: Szolgáltató) mint licencbe adó és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Előfizető (a továbbiakban: Előfizető) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Előfizető a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen Licencszerződés tárgya a Szolgáltató, mint licencbe adó által üzemeltetett szerzői jogvédelem alatt álló „YClients Redszer” nem kizárólagos felhasználói jogainak átruházása a licencbe vevő Előfizető javára, nem kizárólagos licenc útján, továbbá a YClients Redszer felhasználási jogosultságának biztosítása az Előfizető számára (továbbiakban: Szolgáltatás). A Szolgáltatásba történő belépés on-line módon biztosított. A jelen szerződésben szabályozott felhasználói jogok az Előfizető által harmadik fél részére nem átruházatók.

A „Yclients Rendszer” magában foglalja számítógépes programot (a továbbiakban YCLIENTS) teljes egészében, valamint annak bármely részét, amelyek egy adatbázis és parancsok formájában jelennek meg, beleértve a programban szereplő forráskódot, audiovizuális parancsokat, valamint a felhasználásukkal kapcsolatos dokumentációkat.

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott Szolgáltatáshoz való hozzáférést a Szolgáltató a 6.1 pontban meghatározott díjazás Szolgáltató bankszámláján történt jóváírást követő egy munkanapon belül biztosítja az Előfizető számára.

1.3 A Licencszerződés az Előfizető általi elfogadásával jön létre. Elfogadásnak minősül az Előfizető általi regisztráció és a felhasználói fiók létrehozása, a jelen Licencszerződésben valamint a Felhasználói megállapodásban foglaltak teljes körű elfogadása (amelyek szövegét a Szolgáltató az interneten a https://www.yclients.com/info/hu/user-agreement címen közzéteszi), illetve a jelen Szerződésben foglalt szolgáltatási díj Előfizető általi kiegyenlítése.

1.4 A Regisztrációval az Előfizető kijelenti, hogy a jelen Licencszerződés és a Felhasználói megállapodás valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, egyben elfogadja a jelen szerződésben, valamint a hozzá kapcsolódó összes dokumentumban foglalt valamennyi rendelkezést, fenntartások vagy kivételek nélkül, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.5. Regisztráció - felhasználói fiók létrehozására irányuló tevékenység. A regisztráció önkéntes. A regisztráció során az Előfizető köteles a Szolgáltató számára a szükséges, valós és naprakész adatait megadni. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag az Előfizető felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Regisztráció során megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltatót az Előfizető által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Előfizető a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Felhasználói fiókban van lehetőség.

1.6. A Szolgáltató a Felhasználói fiókot az Előfizető által a regisztráció során megadott adatok alapján hozza létre.

1.7. Licenc típusa – előfizetési díjcsomag, amelyet a Felhasználó választ a Licencbe adó által a https://www.yclients.com/hu oldalon feltüntetett előfizetési lehetőségek közül.

1.8. A szerződéses dokumentumok, amelyek igazolják, az Előfizetőre vonatkozóan a Licencszerződés szerinti meghatározott megfelelő jogok átruházását, elektronikus dokumentum formájában kerülnek kiállításra és a program interfészét használva bocsájtják a az Előfizető rendelkezéséré, vagy egyéb szoftverek, és a technikai lehetőségek által nyújtja át őket a Szolgáltató az Előfizető számára. Az Előfizető írásbeli kérésére a dokumentumok papíralapú formátumban is aláírásra kerülnek a Szolgáltató által és postai úton, az Előfizető által az írásbeli kérésen feltüntetett címre kerülnek megküldésre.

2. Szellemi tulajdonjogok

2.1. A "YCLIENTS Rendszer" számítógépes program a PELETINO LIMITED (székhelye: 1066 Nicosia, Cyprus, 5 Themistocles Dervis Elenion Building, a társaság nyilvántartási száma: 370539, Cyprus) licenctulajdonos szellemi tulajdonát képezi.

2.2. A Licenctulajdonos garantálja, hogy rendelkezik a programhoz szükséges összes jogosultsággal, beleértve a program szükséges dokumentációját is.

2.3. A program algoritmusai és forráskódjai (beleértve azok részeit is) a Licenctulajdonos bizalmas üzleti információit képzik. A program bármilyen - a jelen Licencszerződésben foglaltak megsértésével történő - jogsértő felhasználása vagy használata a Licensz tulajdonos és a Szolgáltató jogainak megsértését jelenti, és elegendő alapot jelent ahhoz, hogy előbbi eltiltsa az Ügyfelet a Szolgáltatás igénybe vételétől.

2.4. A program felhasználói jogosultságai kizárólag az Előfizető által megjelölt Licenc jogosultaknak kerülnek átadásra, harmadig személy részére történő átruházási jogosultság nélkül, kizárólag a jelen Licencszerződésben meghatározott mértékben, kivéve, ha a Szolgáltató írásban mást nem rögzített.

2.5. Az Előfizető nem rendelkezik tulajdonjogokkal a programot és annak elemeit illetően, csak azoknak felhasználói jogainak birtokosa a jelen Licencszerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően.

2.6. Az Előfizető nem jogosult a Licenctulajdonos és / vagy partnereinek márkajegyeinek és szabadalmi jegyeinek használatára.

2.7. Az Előfizető nem másolhatja, terjesztheti a programot és annak összetevőit semmilyen formában, beleértve forráskód formájában sem, nem adhatja bérbe, nem bocsájthatja ingyenes felhasználásra.

3. Az Előfizető részére biztosított felhasználási jogok köre

3.1. Az Előfizető a Szolgáltatást a következő módokon veheti igénybe:

3.1.1. Az Előfizető folyamatosan (a nap 24 órájában, kivéve a megelőző karbantartások időtartamát) jogosult hozzáférni a Szolgáltatáshoz, és reprodukálni a program grafikus részét (működési felületét) személyi számítógépének képernyőjén (a program dokumentációjában található egyéb végberendezésen).

3.1.2. Az Előfizető használhatja a program összes általa fizetett funkcióját a kiválasztott licenc típusának megfelelően, valamint, hogy a programhoz kapcsolódó dokumentációt személyes használatra sokszorosítsa.

3.2. A Szolgáltató nem nyújt kommunikációs szolgáltatásokat az Előfizetőnek, nem biztosítja az információs és telekommunikációs hálózatok, beleértve az internetet, információs rendszereihez való hozzáférést, és nem folytat a távközlési üzenetek fogadására feldolgozására, tárolására és továbbítására irányuló tevékenységet.

4. A Felek jogai és kötelezettségei

4. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1.1. A program használatához folyamatos (napi 24 órás, kivéve a megelőző karbantartás idejére) hozzáférést biztosítani.

4.1.2. A 7.1. pontban meghatározott díjazás a bankszámláján történő jóváírását követően, egy munkanapon belül biztosítani a program használatát az Előfizető részére (nyílt hozzáféréssel).

4.1.3. További díjazás nélkül, technikai támogatást nyújtani az Előfizetőnek a program funkcionalitásával kapcsolatos kérdésekben, a támogatott működési, postai és egyéb rendszerek szabványos konfigurációiban a műszaki dokumentációban meghatározott módon és feltételek szerint.

4.1.4. A Szolgáltató köteles biztosítani az Ügyfelet érintő, és a programban tárolt adatok titkosságát a Szolgáltatás igénybevételének teljes időtartama alatt.

4.2. A Licenctulajdonosnak jogában áll:

4.2.1. Hogy módosításokat eszközöljön a programban bármikor és bármilyen okból az Előfizető külön értesítése nélkül, ideértve de nem kizárólag a más felhasználók igényeinek való megfelelés érdekében, a versenyképességi követelményeknek való megfelelés vagy a szabályozási követelményeknek való megfelelés érdekében eszközölt módosításokat. A Licenctulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy új programokat és lehetőségeket adjon hozzá a programhoz, vagy, hogy a meglévő tulajdonságokat és funkciókat eltávolítsa a programból.

4.2.2. Korlátozza az Előfizetőnek a programhoz való hozzáférést, ha az megsérti a jelen Licencszerződésből fakadó kötelezettségeit vagy a Felhasználói megállapodás feltételeit.

4.3. Az Előfizető kötelezettségei:

4.3.1. Az Előfizető nem jogosult a program másolására, módosítására, dekompilálására irányuló műveletekre (az objektumkód megváltoztatása a forráskódba), vagy szétválasztására (az objektumkód elemzése és vizsgálata).

4.3.2. Az Előfizető köteles szigorúan betartani a jelen Licencszerződés és a Felhasználói megállapodás feltételeit.

4.3.3. Az Előfizető köteles arra, hogy ne tegyen olyan a Programot érintő lépéseket, amelyek sértik a hazai és (vagy) nemzetközi szerzői jogi és szoftverhasználati normákat.

4.3.4. A Szolgáltató részére minden olyan információt és dokumentumot szolgáltatni és átnyújtani, amely szükséges a Szolgáltató kötelezettségeinek e Licencszerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez.

4.4. Az Előfizető jogosultágai:

4.4.1. Az Előfizető jogosult a Szolgáltatás folyamatos (24 órás, kivéve a megelőző karbantartás idejére) használatára.

4.4.2. A Program minden fizetett funkcióját a kiválasztott Licenc típusának leírásával megfelelően felhasználni, olyan módon, amely nem sérti e Licencszerződés feltételeit, illetve a Felhasználói megállapodást.

4.4.3. A program használatával kapcsolatos jelentések az Előfizető saját üzleti titkait jelenti, azokat a Licenctulajdonos és a Szolgáltató nem jogosult kívülálló harmadik felekkel megosztani, vagy ezeket nyilvánosságra hozni.

4.4.4. Az Előfizető jogosult program (a felület) weboldalán felsorolt szolgáltatásokhoz történő hozzáféréshez, melyek listája a https://www.yclients.com/info/hu/service-agreement címen érhető el. A meghatározott szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító eljárást külön megállapodás határozza meg.

4.5. A Szolgáltató biztosítja:

4.5.1. A Szolgáltató a Szolgáltatások igénybe vétele során, a személyes adatok feldolgozásával összefüggésben biztosítja, hogy az annak természetéből fakadó kockázatok az európai uniós és a magyar jogszabályoknak megfelelő biztonságos szinten maradjanak, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek.

4.5.2. Az Előfizető a személyes adatok feldolgozásához hozzájárult.

5. A szerződés hatálya

5.1. Jelen Licencszerződés feltételeinek elfogadásával, valamint a Szolgáltatás díjának teljes és határidőben történt kiegyenlítésével lép hatályba, és a licenc engedélyben meghatározott – díjfizetéssel rendezett – időtartamban marad hatályban.

5.2. Jelen Licencszerződés alapján fizetendő díj kiegyenlítése napjának az Előfizető által a Szolgáltató részére fizetett díjnak, a Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezésének napja minősül.

5.3. Jelen Licencszerződés a díjjal rendezett határozott időtartama alatt rendes felmondással nem mondható fel egyik Fél által sem.

5.4. A Felek a Szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak írásban, azonnali hatállyal felmondani, feltéve, hogy a másik fél a szerződésszegő magatartásával írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül sem hagy fel, illetve kötelezettségét nem teljesíti. Súlyos szerződésszegés, ha valamelyik fél magatartásával a Szerződés teljesítését, eredményességét veszélyezteti, vagy a másik fél szerződéses érdekeit jelentősen sérti. Amennyiben az Előfizető megsérti a Licencszerződés vagy a Felhasználói Szerződés feltételeit, és a szerződésszegésével az erre történő felszólítást követő 3 (három) munkanapon belül sem hagy fel, a Szolgáltató jogosult az Előfizető hozzáférést azonnal letiltani a Felhasználó előzetes értesítése nélkül.

6. Díjazás

6.1. Az Előfizető köteles az általa igénybe venni kívánt Szolgáltatások díját a SimplePay online bankkártyás fizetési rendszer segítségével tudja kiegyenlíteni, amely díj megfizetéséről a Szolgáltató a díj kiegyenlítésétől számított legkésőbb 8 napon belül álltja ki és küldi meg a számlát az Előfizető részére.

6.2. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni a Szolgáltatások díjazását. A megváltozott díjak az erről szóló árlista közzététele napjától kötött licencszerződések esetében irányadó.

6.3. Abban az esetben, ha a hozzáférés létrehozása napjától számított öt naptári napon belül a Szolgáltató nem kapott semmilyen értesítést az Előfizetőtől a hozzáferést illetően, akkor úgy tekinthető, hogy a program nem kizárólagos felhasználási joga teljes mértékben és megfelelően biztosított az Előfizető számára a jelen Licencszerződés feltételeinek megfelelően.

7. Felelősség

7.1. Jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeik elmulasztásáért vagy nem megfelelő teljesítéséért a Felek a hatályos jogszabályainak megfelelően felelősséggel tartoznak.

7.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben a program felhasználása a Szolgáltatótól független okok miatt nem lehetséges.

7.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető által a Program használata közben szerzett információk tartalmáért, valósságáért és teljességéért.

7.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető – a program felhasználásán alapuló, annak szolgáltatásainak igénybevétele következtében szerzett információkon alapuló – bármely döntéséért vagy tettéért, közvetlen vagy közvetett nyereségeiért és kiadásaiért.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Szerződés nyelve a magyar, az irányadó jog kizárólag a magyar jog. A Szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a program felhasználásából fakadó kapcsolatokat a Szolgáltató és az Előfizető között a Felhasználói megállapodás szabályozza, egyebekben a 2013. évi V. számú Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadók.

8.2. A Szolgáltatónak joga van egyoldalúan módosítani a jelen licencszerződés feltételeit a Licencszerződés új szövegének közzétételével az Interneten a https://www.yclients.com/info/licence-agreement címen. Az ily módon módosított Licencszerződés a Szolgáltató és az Előfizető közötti, a közzététel időpontja után létrejövő kapcsolatra vonatkozik, amennyiben a Felek közötti megállapodás másként nem rendelkezik.

8.3. Az Előfizető kérésére a jelen Licencszerződés a felek által aláírt dokumentum formájában is megköthető.

8.4. A Felek között hatályba lévő Licencszerződéstől való egyoldalú eltérés nem megengedett. Az Előfizetőnek a program használatától való önkéntes elállása (beleértve a Felhasználói fiók törlését) nem tekinthető az Előfizető részéről e Licencszerződéstől való elállásának, vagy a szerződés felmondásának, és nem vonja maga után a Szolgáltató kötelezettségét visszatéríteni a jelen Szerződés 6.1 pontjában meghatározott díjazást.

Publikáció dátuma: 03.10.2018, Budapest

ELÉRHETŐSÉGEINK
Kérdésed van? Segítünk! Kérj visszahívást és mi a lehető leghamarabb felhívunk!
KERESS MINKET A KÖZÖSSÉGI OLDALAKON IS
A honlap további használatával elfogadja a cookie használatát!. Ha nem ért egyet adatai felhasználásával, kérjük módosítsa keresője beállításait! Elfogadom!